LEGISLATÍVA, Fotovoltické systémy (fotovoltika) - REVPRO s.r.o., Ing. Marek Wojtyczka

Prejsť na obsah
Vyhláška MPSVaR SR č.508/2009 Z.z. z júla 2009, ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technicVyhláška MPSVaR SR č.508/2009 Z.z. z júla 2009, ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadeniaVyhláška  MPSVaR SR č.508/2009  Z.z. z júla 2009, ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia


Normy
    
 • Východiskové revízie - STN 33 2000-6
    
 • Periodické revízie - STN 33 1500, STN 33 2000-6
    
 • Revízie strojných zariadení - STN EN 60204-1
    
 • Uzemňovacie sústavy - STN 33 2000-5-54
    
 • Bleskozvody - STN EN 62305-1-4
    
 • Aktívne bleskozvody - STN 33 1391
    
 • Elektrické spotrebiče – STN 33 1610
    
 • Elektrické ručné náradie - STN 33 1600

Návrat na obsah