odborné prehliadky. elektroinžinier - REVPRO s.r.o., Ing. Marek Wojtyczka

Prejsť na obsah
Predmet  revízie: Podrobnou  prehliadkou, meraním a skúšaním zisťujeme stav elektrického spotrebiča z  hľadiska jeho bezpečnosti pred úrazom elektrickým prúdom.

Revízia  elektrických spotrebičov sa vykonáva v zmysle MPSVaR SR č. Vyhl.  398/2013 §13a Z.z. a  na základe normy STN  33 1610:2002  - „Revízie a kontroly elektrických spotrebičov počas ich  používania.

Pre  každý elektrický spotrebič postupne vykonáme:
    
 • podrobnú prehliadku a stav elektrického    spotrebiča a jeho jednotlivých súčastí   
 • meranie odporu ochranného vodiča (iba pre    spotrebiče triedy ochrany I)   
 • meranie odporu izolácie (izolačný odpor)   
 • meranie unikajúcich prúdov   
 • skúšku chodu   
 • vypracujeme doklad o revízií
Revíziu  elektrických spotrebičov treba  vykonávať podľa predpísaných lehôt uvedených  v tabuľke  nižšie a  vždy po vykonanej oprave alebo úprave elektrického  spotrebiča.


Predmetná  norma STN 33 1610:2002 rozdeľuje elektrické  spotrebiče podľa spôsobu ich používania  do 5-tich skupín A až E:
    
 • skupina A - Spotrebiče    poskytované formou    prenájmu ďalšiemu používateľovi   
 • skupina B - Spotrebiče    používané vo vonkajšom    prostredí (stavby, poľnohospodárstvo a pod.)   
 • skupina C - Spotrebiče    používané pre priemyselné a remeselné    činnosti vo vnútorných priestoroch   
 • skupina D - Spotrebiče    používané vo verejne prístupných priestoroch (školy, kluby,    hotely a pod.)   
 • skupina E - Spotrebiče    používané k administratívnej    činnosti

Lehoty pravidelných kontrol a revízií elektrických spotrebičov  
Skupina podľa používania (A-E)spotrebiče držané v rukeprenosné spotrebičeneprenosné spotrebiče
kontrola
revízia
kontrolarevízia
kontrolarevízia
A
vždy pred ich vydaním používateľovi
Bpred použitím
1 x za 3 mesiace
pred  použitím
1 x za 3 mesiace
pred  použitím
1  x za 6 mesiacov
Cpred použitím
1 x za 6 mesiacov
pred použitím
1 x za 12 mesiacov
pred použitím
podľa normy STN 33 1500
D1 x za týždeň
1 x za 12 mesiacov
1  x za mesiac
1 x za 12 mesiacov
1 x za 3 mesiace
podľa normy STN 33 1500
E1 x za mesiac1 x za 12 mesiacov1 x za 6 mesiacov1 x za 24 mesiacov1 x za 12 mesiacovpodľa normy STN 33 1500
Návrat na obsah